Email

Ratujmy zabytki cmentarza Mater Dolorosa

Towarzystwo Miłośników Bytomia wspólnie z redakcją „Życia Bytomskiego” zainicjowało w 2000 roku zbiórkę środków finansowych na odnowienie zabytkowych nagrobków znajdujących się na bytomskim cmentarzu Mater Dolorosa. To unikalna w skali regionu nekropolia, będąca cennym dziedzictwem kulturowym, za które wszyscy czujemy się odpowiedzialni.

W ramach Towarzystwa powołano zespół koordynujący całość prac, którego kierownictwo powierzono mgr Sylwii Namyślak, członkowi zarządu TMB, zawodowo – konserwatorowi zabytków. Zadaniem zespołu było typowanie obiektów godnych rewaloryzacji, przygotowywanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie przetargów na wykonanie prac, a także zabieganie o pozyskanie środków zewnętrznych. Ze strony redakcji „Życia Bytomskiego”, współorganizatora całej akcji, prace koordynował red. Marcin Hałaś.

Inicjatywie towarzyszyły propagujące ją akcje medialne, przybliżające mieszkańcom miasta wartości kulturowe zabytkowych cmentarzy i uniwersalizm tych wartości wymagający zrozumienia i przezwyciężania powojennych stereotypów szczególnie na naszym terenie. W latach 2000-2012 przeprowadzono dwanaście kwest (w dniu 1 listopada) na rzecz odnowy pomników, zyskując powszechną przychylność mieszkańców i z roku na rok coraz wyższe kwoty datków. Członkowie TMB (często z rodzinami) angażowali się w kwestę osobiście, wspólnie z redakcją „Życia Bytomskiego”. Inicjatywę wsparli swoim udziałem przedstawiciele bytomskiego samorządu, posłowie, artyści, harcerze. Zebrane środki lokowano na koncie Towarzystwa Miłośników Bytomia, któremu powierzono sprawy związane z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, udział w komisji wyłaniającej wykonawcę renowacji i nadzór inwestorski. Współpracowano ściśle z parafią Św. Trójcy, zarządzającą cmentarzem. Udało się pozyskać finansowe wsparcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dotacje z budżetu miasta Bytomia. Środki dodatkowe przyniosła aukcja obrazów zorganizowana przez red. Marcina Hałasia. Nadzór inwestorski ze strony TMB sprawowała mgr Sylwia Namyślak.

W rezultacie trwającej 12 lat akcji, dzięki połączeniu wysiłków wielu środowisk, udało się przywrócić dawną świetność dziesięciu zabytkowym grobowcom: rodziny Nowotnych, Wincentego Pisarka, rodziny Paikertów, mauzoleum rodziny Goetzlerów, Ignatza Hakuby, rodziny Garus, rodziny Pruszydło, rodziny Schastok, rodziny Gołębiowski. Ukoronowaniem działań była zakończona w 2013 roku gruntowna renowacja nagrobka i krzyża nagrobnego ks. Józefa Szafranka.


 

Zapraszamy ponadto do nabycia naszego wydawnictwa 
"Cmentarze bytomskie od średniowiecza do współczesności" z którego to można m. in. poznać szczegółową historię nekropolii "Mater Dolorosa".